Betlehemská hviezda

OBSAH: Každoročne prežívaný, vždy rovnako nádherný vianočný príbeh narodenia Ježiša. O to viac čarovnejší a dramatickejší pri scénickom predvedení na javisku. Hra začína citáciami zo Starého zákona, najmä z Izaiáša. Potom nasledujú výjavy z Nového zákona: zvestovanie anjela Márii, návšteva Márie u Alžbety, cesta do Betlehema. Cesta bola ťažká a dlhá, ale Jozef s Máriou ju napokon zvládli. V Betleheme bol problém nájsť ubytovanie. Nakoniec ich prichýlili v maštali na sene. V príbehu nesmú chýbať ani ovce a pastieri, ktorí sa stali prvými svedkami narodenia malého Ježiška. Prišli sa mu pokloniť.

ROZSAH: 5 strán

OBSADENIE: 8 dievčat, 10 chlapcov

ŽÁNER: vianočná hra

OSOBY:
MÁRIA
JOZEF
ALŽBETA
ANJEL
MUŽ1
MUŽ2
MUŽ3
ŽENA
PRVÁ, 1.OVCA
DRUHÁ, 2.OVCA
TRETIA, 3.OVCA
ŚTVRTÁ, 4.OVCA
PIATA, 5.OVCA
PASTIER1
PASTIER2
PASTIER3
PASTIER4
DUNČO

UKÁŽKA HRY

1. OBRAZ
PRVÁ: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.
DRUHÁ: Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho čo povstalo.
TRETIA: V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali.
ŠTVRTÁ: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.
PIATA: Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.
PRVÁ: Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo.
DRUHÁ: Nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.
TRETIA: Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť, budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve, tak, ako plesajú, keď si delia korisť.
ŠTVRTÁ: Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja.
PIATA: Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom.
PRVÁ: Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
DRUHÁ: A spočinie na ňom duch pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní ho bázeň pred Pánom.
TRETIA: Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme.
ŠTVRTÁ: I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku.
PIATA: Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie.
PRVÁ: Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
DRUHÁ: Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.
TRETIA: Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo.
VŠETKY: A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.

2. OBRAZ
ANJEL: Mária, Mária!
MÁRIA: Pane?
ANJEL: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.
MÁRIA: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?
ANJEL: Duch svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné.
MÁRIA: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

3. OBRAZ
ALŽBETA: Mária!
MÁRIA: Buď pozdravená, drahá Alžbeta! (Objímu sa.)
ALŽBETA: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
MÁRIA: Som šťastná. Musím ti toho toľko povedať.
ALŽBETA: Poď, Mária. (Odídu.)
PRVÁ: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
DRUHÁ: Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

4. OBRAZ
MÁRIA: Pôjdeme ešte dlho, Jozef, už nevládzem.
JOZEF: Vydrž, drahá Mária, vydrž, onedlho sme tam.
MÁRIA: Musím vydržať je to vôľa nášho Pána.
JOZEF: Áno, Mária, my musíme ísť do Betlehema.
MÁRIA: Jozef, na chvíľu zastaňme, potrebujem si oddýchnuť.
JOZEF: Dobre, na chvíľu si oddýchneme, ale už sa stmieva, pred zotmením musíme byť v meste.
MÁRIA: Len chvíľku, Jozef, som taká ustatá.
JOZEF: Mária, niekto prichádza, akýsi muž s oslom, hádam nám pomôže. Dobrý deň, cudzinec.
MUŽ1: Aj vám.
JOZEF: Dobrý človek, ideme do Betlehema. Moja žena Mária je tehotná, pomôž nám priateľu, požičaj nám svojho osla.
MUŽ1: Sadni si, žena. V takomto stave ste sa vydali na ďalekú cestu. Vy nemáte rozum. Držte sa, žena.
MÁRIA: Ďakujem vám.
JOZEF: Srdečná vďaka.
MUŽ1: Nemáte začo. Rád pomôžem.

KONIEC UKÁŽKY

Ak by ste mali záujem o celý text hry, pošlite nám e-mail na adresu vrana@vrana.sk.
My vám potom pošleme platobné údaje: číslo účtu, variabilný symbol a sumu na zaplatenie (20 €).
Po zaplatení vám pošleme e-mailom celý text hry vo formáte PDF.

Grafika: Christmas Jesus Vectors by Vecteezy

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *